in

Landrover เปลี่ยนเครื่องกับเกียร์มา เพลาเยื้อขวา มีปัญหาอะไรมั้ย

ฉันทิ้งรถแลนด์โรเวอร์ไว้ที่โรงรถมาระยะหนึ่งแล้ว และตอนนั้นฉันไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการเปลี่ยนเครื่องยนต์มากนัก เลยให้ช่างมาจัดการให้หมด ช่างเข้าเครื่อง 4ja1 turbo พัง เกียร์ 4wd ช่อง isuzu เพลากลางหลัง แต่ใช้บีมเดียวกันซึ่งเกียร์อยู่ขวามือไม่รู้จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า

.