in

ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียม

เป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าเราไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมมาสองสามปีแล้วหรือไม่ และในบัญชีไม่ค่อยมีเงินเข้าออก บัตรจะยังใช้อยู่ไหม? จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือไม่? ฉันจะกลับมาใช้ #ธนาคารกสิกรไทย

.