in

ไม่สามารถรับบัตร True Card

ไปรับบัตรทรูได้ที่ทรูช้อปใกล้สาขาบ้านคุณ
เจ้าหน้าที่แจ้งว่าทรูยกเลิกการให้สิทธิ์ทรูการ์ดทั้งหมด

.