in

ในยุคประเทศไทยไม่มีเครือเจริญโภคภัณฑ์ (cp)

ถ้าประเทศไทยไม่มีเครือเจริญโภคภัณฑ์ (cp) ระบบเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไร? และทางออกคืออะไร

.