in

ใช้switch hub​ แล้ว​router​ หลักใช้ไม่ได้

จุดเริ่มต้นของเรื่องคือ เชื่อมเน็ตบ้านพี่ประมาณ 80 เมตร ฉันซื้อสวิตช์ฮับและใช้มัน ไม่สามารถใช้เราเตอร์หลักได้ แต่จุดเข้าใช้งานที่เชื่อมต่อจากสวิตช์ฮับใช้งานได้ตามปกติ อยากทราบว่าเกิดจากอะไรคะ?

.