in

โคลงสี่ดั้น ตรีพิธพรรณ (share)

@ การเมือง เรื่องจริงครับ………เรื่องคน
ร่วมสร้างสังคม……….ความสุขที่แท้จริง
เมตตารักคน………………เป็นหลัก
จิต “รับใช้” และพร้อม………….Act

@ การเมือง ครับ ร่วมด้วย………….
ประโยชน์ส่วนตน………………เพื่อน
หาเงินและเกียรติยศได้โดย ………….โดยสุจริต
เทพประชาทรงร้อง………สดุดี

แก้ไขข้อความเมื่อ

.