in

เงินค่าปรับ ละเมิดลิขสิทธินิยาย ปรับมาแล้วจ่ายให้ใคร

ฉันอยากรู้เกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์นวนิยายเรื่องนี้ ถามผู้รู้ช่วยตอบที ขอขอบคุณ.

.