in

อยากลากสายไฟข้ามทางสาธารณะไปฝั่งตรงข้าม ต้องทำอย่างไร

อยากถาม
บ้านมีไฟปกติแล้ว แต่จะจัดสวนข้างถนนและจะเชื่อมไฟฟ้าจากตัวบ้านมาใช้
หน้าบ้านมีเมตร ฝั่งตรงข้ามมีเสาไฟฟ้าทั้ง 2 ฝั่ง
เลยอยากถามว่าจะลากข้ามถนนไหม จะทำอย่างไร
ต้องแจ้งการไฟฟ้าหรือไม่? หรือต้องปล่อยให้ไฟฟ้าลากไป

ขั้นแรก ขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว แต่ค่าติดตั้งและค่าไฟฟ้าแพงมาก

ขอบคุณ

.