in

อยากรู้ครับว่าถ้าคนต่างศาสนากัน แต่งงานกัน เขาจะต้องปฏิบัติอย่างไร?

เหมือนกระทู้ข้างบนเลย ฉันอยากรู้ว่าผู้คนต่างศาสนาแต่งงานกันอย่างไรและพวกเขาต้องทำอะไร เช่น ฉันเป็นคนไม่มีศาสนา ถ้าสักวันฉันต้องแต่งงานกับชาวพุทธ คริสเตียน หรือมุสลิม ฉันต้องทำอะไร?
(แต่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมจะไม่นับถือศาสนา)

.