in

หุ้น 7UP ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ กรรมการบริษัท ขายหุ้น ออกก่อน งบการเงินประกาศ … แบบนี้ เข้าฐาน การใช้อินไซด์ซื้อขายหุ้นไหม

เหมาจะติดตามต่อไปว่า ก.ล.ต. จะกล้าตำหนิคนผิวสีหรือไม่

งบประมาณต้องออกมาดีเท่านั้นจึงจะอยู่รอด

ตั้งงบ ออกมาแย่ แต่ขายหุ้นก่อน อาจจะเป็นฐาน ใช้ภายในเพื่อซื้อหุ้น?

.