in

ส่องเงินเดือนข้าราชการ 2565 จากสำนักงาน ก.พ. เช็กเลย ตำแหน่งไหนได้เท่าไรกันบ้าง


          ส่องเงินเดือนข้าราชการ 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยคำนึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป แบ่งเงินเดือนออกเป็น 4 บัญชี ข้าราชการแต่ละตำแหน่ง แต่ละขั้นได้รับเงินเดือนเท่าไรกันบ้าง

          วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ระบุ เงินเดือนพื้นฐาน (Base Salary) คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคน ตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง สะท้อนขนาดของงาน ผลงาน และสมรรถนะ ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 บัญชี และได้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละระดับไว้ ตามประเภทตำแหน่ง ได้แก่

          – ประเภทบริหาร
          – ประเภทอำนวยการ
          – ประเภทวิชาการ
          – ประเภททั่วไป

เงินเดือนข้าราชการ 2565
          สำหรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน หรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป และปัจจัยอื่นที่จําเป็น มีรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร

          ขั้นต่ำชั่วคราว

          ระดับต้น : 24,400 บาท
          ระดับสูง : 29,980 บาท

          ขั้นต่ำ

          ระดับต้น : 51,140 บาท
          ระดับสูง : 56,380 บาท

          ขั้นสูง

          ระดับต้น : 74,320 บาท
          ระดับสูง : 76,800 บาท

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

          ขั้นต่ำชั่วคราว

          ระดับต้น : 19,860 บาท
          ระดับสูง : 24,400 บาท

          ขั้นต่ำ

          ระดับต้น : 26,660 บาท
          ระดับสูง : 32,850 บาท

          ขั้นสูง

          ระดับต้น : 59,500 บาท
          ระดับสูง : 70,360 บาท

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ

          ขั้นต่ำชั่วคราว

          ระดับปฏิบัติการ : 7,140 บาท
          ระดับชำนาญการ : 13,160 บาท
          ระดับชำนาญการพิเศษ : 19,860 บาท
          ระดับเชี่ยวชาญ : 24,400 บาท
          ระดับทรงคุณวุฒิ : 29,980 บาท

          ขั้นต่ำ

          ระดับปฏิบัติการ : 8,340 บาท
          ระดับชำนาญการ : 15,050 บาท
          ระดับชำนาญการพิเศษ : 22,140 บาท
          ระดับเชี่ยวชาญ : 31,400 บาท
          ระดับทรงคุณวุฒิ : 43,810 บาท

          ขั้นสูง

          ระดับปฏิบัติการ : 26,900 บาท
          ระดับชำนาญการ : 43,600 บาท
          ระดับชำนาญการพิเศษ : 58,390 บาท
          ระดับเชี่ยวชาญ : 69,040 บาท
          ระดับทรงคุณวุฒิ : 76,800 บาท

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป

          ขั้นต่ำ

          ระดับปฏิบัติงาน : 4,870 บาท
          ระดับชำนาญงาน : 10,190 บาท
          ระดับอาวุโส : 15,410 บาท
          ระดับทักษะพิเศษ : 48,220 บาท

          ขั้นสูง

          ระดับปฏิบัติงาน : 21,010 บาท
          ระดับชำนาญงาน : 38,750 บาท
          ระดับอาวุโส : 54,820 บาท
          ระดับทักษะพิเศษ : 69,040 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ขอบคุณบทความจาก : Kapook.com