in

ปิดแอร์ไม่ได้ SAMSUNG

ไม่สามารถปิดบนรีโมทหรือบนอุปกรณ์ได้ ต้องเปิดเบรกเกอร์และรอประมาณ 15-30 นาที เปิดเบรกเกอร์ขึ้นเพื่อใช้รีโมทปิดเครื่องปรับอากาศ ไม่รู้ทำไมค่าซ่อมแพงจัง?

.