in

ประเทศจีนจับมือให้การสนับสนุนตาลีบันในอัฟกานิสถาน เค้าไม่คิดถึงประชาชนในประเทศนั้นเลยหรือ?


จากคำถาม จีนควรรู้ว่ากลุ่มตอลิบานเป็นอย่างไร

.