in

บริจาคผมที่ไหน แล้วไม่ต้องเสียค่าทอวิกบ้าง

เราต้องการบริจาคให้ฉัน แต่ส่วนใหญ่ เราต้องช่วยสมทบค่าทอผ้าและศูนย์รับบริจาคเพิ่มอีก 300-400 บาท เราเลยอยากทราบว่า มีศูนย์รับบริจาคผมที่ไม่เก็บค่าวิกจากผู้บริจาคไหม?

ขอบคุณล่วงหน้า

.