in

นาฬิกาโบราณ

รัศมีแห่งแสงส่องทางสว่างไสว
ต้องการแต่งเงา
ความมืดเคลื่อนไปตามกาลเวลา
นาฬิกาโลก
แขวนแบบนี้นานๆ

เหตุการณ์ในอดีต
ศัลยกรรมเผยเหตุผลที่ควรแก้
ลักขณาผูกพันกับดวงดาว
วัฒนยงค์เข้าเงื่อนไข
ผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงแผน
เทียนจะไปต่อ
ยังโบราณ
ยังคงเป็นเงาบอกใบ้
บ่งบอกถึงพรหมลิขิต
สักการะ
เสียงของโลกได้ยิน
คอร์อาร์ต ปรมัตถ์ แปลนยน
ระบบจำหน่ายล่วงหน้า – หนึ่งคืน
เกียมควรใส่กุญแจมือ
ตามนาฬิกาโบราณที่ทาสี
….
7820210000

.