in

ถ้าเรายอมให้ชาติมหาอำนาจมาตั้งฐานทัพในประเทศจะส่งผลอะไรต่อเราหรือรอบๆบ้านเราบ้างครับ

สมมุติว่าไทยอนุญาตให้จีนตั้งฐานทัพในไทยได้เหมือนที่กัมพูชาหรือจิบูตี หรือแบบเดียวกับที่สหรัฐฯ ตั้งฐานทัพในเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ในยุโรป หรือตะวันออกกลาง จะได้รับผลกระทบอย่างไร เราในอดีต? ผมเคยให้สหรัฐตั้งฐานทัพในไทยแล้วเห็นว่าจะมาตั้งฐานทัพที่ฟิลิปปินส์อีก สมมติว่าเราอนุญาตให้มหาอำนาจหนึ่งตั้งฐานทัพทหาร สิ่งนี้จะส่งผลต่อบ้านและสิ่งแวดล้อมของเราอย่างไร? ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร

.