in

ต้นพริก ถั่วฝักยาว เป็นโรคอะไรค่ะ

พืชพริกมีลักษณะเป็นด่างสีเหลือง
ส่วนถั่วฝักยาวมีสีเหลืองและฝักมีสีขาว
รู้สึกว่ามันจะเริ่มลามไปถึงต้นไม้อื่นด้วย
อยากทราบวิธีแก้ไขค่ะ ขอบคุณค่ะ

.