in

ตรวจโรคซึมเศร้ามีค่าใช้จ่ายไหมคะ?

อยากทราบว่าต้องไปตรวจโรคซึมเศร้ามั้ยคะ ราคาเท่าไหร่คะ? และถ้าเป็นโรคซึมเศร้า ค่ายาเท่าไหร่คะ?

.