in

ช่วยหาคำตอบข้อนี้ให้หน่อยครับ

มีการกล่าวกันว่าทุกศาสนาเป็นสถาบันหลักในการป้องกันอาชญากรรมและการแก้ไขอาชญากรรม คุณเห็นด้วยกับข้อความนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด อธิบาย.

.