in

ชื่นชมพนักงานร้านเซเว่นด่านสำโรง20(03822)

เพิ่งใช้บริการครั้งแรก ประทับใจร้านเซเว่นนี้มาก เพิ่งย้ายมา พนักงานพูดจาไพเราะ ถามถึงสินค้า ตอบได้หมด บริการดีไม่เหวี่ยง

.