in

ขอเรียนถามผู้รู้เกี่ยวกับสัญญาการซื้อขายที่ดินค่ะ

เนื่องจากได้รับมอบหมายจากบิดาให้เป็นผู้มีอำนาจติดต่อกับผู้ซื้อ ซึ่งราคาที่ดินที่ตกลงกันไว้เป็นราคาเดียว แต่ผู้ซื้อต้องการให้เราลดจำนวนเงินในหนังสือมอบอำนาจลงครึ่งหนึ่งเพื่อให้ผู้ซื้อเสียภาษีน้อยลง แต่ละรายจ่ายด้วยเช็คจะได้รับตามจำนวนที่กำหนด ในกรณีนี้ เราซึ่งเป็นผู้ขายควรปฏิบัติตามข้อเสนอของผู้ซื้อหรือไม่ มันจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่? / ขอบคุณครับ.

.