in

กิน สารทีมีความหวาน เเต่ไม่ใช่น้ำตาล บางทีจะทำให้ เกิดโรคอะไร อีกเเบบนึงขึ้นมา

แทนเบาหวาน? สารทดแทนน้ำตาลนี้เป็นอันตรายหรือไม่?

.