in

การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปี 2564 || EP.1/64 สภาเกษตรกร จ.อำนาจเจริญ – เกษตรกรรม

การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล ปี 2564 || EP.1/64 สภาเกษตรกร จ.อำนาจเจริญ

เกษตรกรรม


สภาเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนเกษตรกรสาขาอาชีพต่างๆ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เพื่อทำหน้าที่พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร และให้ข้อเสนอนโยบายแนวทางในการพัฒนาแก้ปัญหาด้านการเกษตร ให้แก่หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมศึกษาวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของตนเอง และร่วมพิจารณาหาแนวแนวทางข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาแก้ปัญหาดังกล่าว จัดทำเป็นแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล เป็นกรอบแผนงานในการพัฒนาแก้ปัญหาด้วยตัวของเกษตรกรเอง ในประเด็นที่เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้ และเพื่อขอการช่วยเหลือพัฒนาแก้ปัญหาโดยหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในประเด็นที่เกินกำลังความสามารถของเกษตรกรที่จะดำเนินการเองได้