in

การจด อย. ในนามนิติบุคคล นี่ จะต้องแต่งตั้งผู้ ดำเนินกิจการ ด้วย เหรอ คับ

งงกับคำว่าตัวดำเนินการขอ อย. นี่คือบุคคลที่แตกต่าง กับบุคคลที่เป็นเจ้าของทะเบียนการค้า?
หากต้องการจดทะเบียน อย. ในชื่อทะเบียนพาณิชย์ซึ่งเป็นนิติบุคคล ทำไมต้องแต่งตั้งผู้ดำเนินการ ?

.