in

กองทัพดรอยในเรื่องstarwar สามารถสร้างออกมาใช้งานจริงๆได้หรือไม่

ในหนังเรื่อง Star Wars การต่อสู้กับกองทัพหุ่นยนต์ เราสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ในอนาคตอันใกล้ รวมถึงการควบคุมซอฟต์แวร์ต่างๆ

.